newyddion

Pencampwr Corwen yn sefyll dros y Blaid

Mae Plaid Cymru wedi dewis Alan Hughes fel ymgeisydd ar gyfer is-etholiad Corwen ar Fawrth 18fed. 

Galwyd yr is-etholiad yn dilyn marwolaeth cynnar Huw Jones, a adnabwyd fel Mr Corwen, ym mis Mawrth y llynedd. Gwasanaethodd Huw Jones fel Cynghorydd Sir Plaid Cymru dros ward Corwen er 2008. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynlluniau i werthu tir yn Nimbych yn cael eu hatal

Bydd rhaid i Gabinet Annibynnol/Ceidwadol Cyngor Sir Ddinbych ail edrych ar eu cynlluniau i werthu tir Cymgor ger Ysgol Pendref, Dinbych, yn dilyn ymyrraeth gan bwyllgor craffu y Cyngor Sir.

Cytunodd Cabinet y Cyngor Sir i werthu bron i 7 acer o dir yn Nimbych yn eu cyfarfod diwethaf ar 22ain o Fedi. Serch hynny, defnyddiodd y Cynghorydd Glenn Swingler, Dinbych Uchaf, a'i gyd aelodau Plaid Cymru eu pwerau i alw'r penderfyniad i fewn er mwyn ei graffu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Goleuo lleoliadau o bwys yn Sir Ddinbych i gefnogi #BLM

Bydd rhai o adeiladau mwyaf eiconig Sir Ddinbych yn cael eu goleuo yn broffor er mwyn dangos cefnogaeth i ymgyrch 'Black Lives Matter' sy'n galw am ddieddu disgrimineiddio a chyddraddoldeb i bobl du ac o gefndiroedd ethnig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynghorydd Llafur amlwg yn ymuno a Phlaid Cymru

Ymunodd y Cynghorydd Paul Penlington, sydd wedi cynrychioli ward Gogledd Prestatyn ar Gyngor Sir Dinbych ers 2012, â Phlaid Cymru yr wythnos hon gan ddweud ei fod yn credu bod y blaid yn cynrychioli buddion ei drigolion orau a bod gan y Blaid y syniadau gorau ar gyfer y Sir a Chymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croeso i gynnydd yn y pwyntiau gwefru ar gyfer cerbydau trydan

Glenn Swingler yn Y Rhyl

Mae cynlluniau Cyngor Sir Ddinbych i gyflwyno pwyntiau gwefru trydan yn y maes parcio newydd yn Y Rhyl wedi eu croesawu gan Glenn Swingler, ymgeisydd seneddol Plaid Cymru yn Nyffryn Clwyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dewis Ymgeisydd

Glenn Swingler yn Stryd y Senedd, Rhuddlan

Dewiswyd Cynghorydd Sir o Ddinbych i sefyll ar ran Plaid Cymru yn etholiad seneddol nesaf Dyffryn Clwyd.

Dywedodd Glenn Swingler, sy’n cynrychioli Dinbych Uchaf a Henllan, ei fod eisiau “gwneud Cymru yn greiddiol” i benderfyniadau ar faterion yn cynnwys tlodi plant, ariannu addysg, banciau bwyd a’r argyfwng digartrefedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn mynnu ymddiheuriad am sylw digartrefedd

Mynnu ail-gyflwyno cyllid di-gartrefedd hefyd

Mae Plaid Cymru wedi ymateb yn chwyrn i ddatganiad gan Gyngor Sir Ddinbych yn dilyn y scandal fod y Cyngor yn symud pobl di-gartref allan o'r Rhyl gan eu bont yn ofni y byddant yn niweidio twristiaeth yn y dref. 

Meddai'r Cyng. Arwel Roberts, arweinydd grwp Plaid Cymru ar Gyngor Sir Ddinbych: “Dylair aelod cabinet ymddiheurio am ei sylwadau oedd yn dweud y gallai pobl sy'n aros mewn llety dros-dro ar bromenad y Rhyl gael 'effaith negyddol ar dwristiaeth a rhaglenni adfywio y dref.' Roedd y sylw yn annerbyniol a dylai ymddiheurio i'r teuluoedd a'r unigolion sydd yno. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croesawu Tai Fforddiadwy

Mewn ymateb i’r newyddion fod Cyngor Sir Ddinbych am ddatblygu rhagor o dai fforddiadwy, meddai’r Cynghorydd Rhys Thomas ar ran Grŵp Plaid Cymru: “Rydym wedi cymryd pob cyfle posibl i atgoffa’r Cabinet ar Gyngor Sir Ddinbych o’r angen am dai fforddiadwy ar gyfer pobl Sir Ddinbych."

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn cyhuddo'r Cabinet o gadw gwybodaeth gyhoeddus yn gyfrinachol

Mae Plaid Cymru ar Gyngor Sir Ddinbych wedi galw ar i'r Cabinet yno fod yn fwy tryloyw a llai chyfrinachol wrth baratoi cyllideb y Cyngor. Mae'r Blaid hefyd wedi galw am Gyllideb Y Bobl, gan fynnu y dylai'r cyhoedd gael fwy o ddweud yn y broses.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cwestiynau am gost Pont Harbwr Y Rhyl

Mae Plaid Cymru ar Sir Ddinbych wedi gwneud cais i’r Cyngor Sir edrych ar y mater o wariant ychwanegol sydd ei angen ar bont newydd Harbwr y Rhyl.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.