Croesawu Tai Fforddiadwy

Mewn ymateb i’r newyddion fod Cyngor Sir Ddinbych am ddatblygu rhagor o dai fforddiadwy, meddai’r Cynghorydd Rhys Thomas ar ran Grŵp Plaid Cymru: “Rydym wedi cymryd pob cyfle posibl i atgoffa’r Cabinet ar Gyngor Sir Ddinbych o’r angen am dai fforddiadwy ar gyfer pobl Sir Ddinbych."

“Rydym felly yn falch gweld y datblygiadau hyn, ac yn gobeithio mai’r camau cyntaf ydynt i ddatrys anghenion tai'r Sir. Mae ganom ni uchelgais yn y Blaid i weld Sir Ddinbych yn cael ei weld fel y Sir sydd yn arwain yn y maes yma.

“Mae yna ddwsinau o deuluoedd yn byw mewn llety dros dro yn y Sir, sydd yn aml yn anaddas ac ymhell o’u cymunedau. Yn aml mae’r plant yn methu ysgol ac oherwydd bod y bobl yn ddigartref nid oes modd iddynt gael swyddi. Mae’r sefyllfa yma yn parhau blwyddyn ar ôl blwyddyn, gyda chost gynyddol i drethdalwyr y Cyngor. Y ffordd orau i fynd i’r afael a digartrefedd yw trwy ddarparu tai i bobl ddigartref. Dyna pam mae angen datblygu rhagor o dai fforddiadwy sydd yn ateb yr anghenion yma, ac nid yn adeiladu er mwyn ymateb i anghenion y datblygwyr.”

Mae’r Cyngor hefyd yn lansio cynllun a fydd yn dod a 500 o eiddo gwag yn ôl i ddefnydd ar gyfer preswylwyr.

Rhai o'r datblygiadau sydd wedi eu cymeradwyo:

Yr Hen Reithordy, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Rhuthun - Codi 38 annedd, adeiladu mynedfa newydd i gerbydau, darpariaeth man agored a’r gwaith cysylltiedig (38 uned fforddiadwy).

The Trefnant Inn, Trefnant, Dinbych - Codi 13 annedd fforddiadwy gan gynnwys mynedfa, parcio a gwaith cysylltiedig (13 uned fforddiadwy)


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.