Mwy o bwyntiau gwefru ceir yn Sir Ddinbych?

Mabon pwynt gwefru Rhug

Gall Cyngor Sir Ddinbych chwarae rhan bwysig yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd wrth i'r Cyngor edrych ar y posibilrwydd o gynyddu'r nifer o bwyntiau gwefru yn y Sir, ac asesu'r potensial o ddefnyddio tanwydd amgen yn eu cerbydau. 

 

Galwodd y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor, Llandrillo/Cynwyd, ar i'r Cyngor edrych ar y mater o bwyntiau gwefru a'r tanwydd a ddefnyddir yng ngherbydau'r Cyngor. Bydd swyddogion y Cyngor yn llunio papurau ar y materio hyn ar er mwyn i Bwyllgor sgriwtini eu hystyried. 

Meddai'r Cyng. ap Gwynfor: “Rhaid i ni dynnu ein hun i ffwrdd o danwydd ffosil, sy'n achosi niwed anferthol i'r amgylchedd. Cynhesu byd eang, sydd yn cael ei achosi gan ddynoliaeth, yw un o'r bygythiadau mwyaf yn y byd heddiw. Mae'n achosi trafferthion dybryd i gymunedau ar y glannau, yn effeithio ar ein iechyd a'n lles ni, ac yn achos rhyfelloedd ar draws y byd hefyd. Mae disgwyl i lefelau'r mor godi,  fydd yn arwain at niwed dychrynllyd i gymunedau glannau Sir Ddinbych dros y degawdau nesaf os na wnawn ni oll gymryd camau i wella'r sefyllfa.  

“Mae'n amlwg hefyd fod yna gamau yn cael eu cymryd i symud cymdeithas i ffwrdd oddi wrth gerbydau tanwydd ffosil, felly mae angen i Sir Ddinbych baratoi ar gyfer adeg pan fydd cerbydau diesel a phetrol yn brin ac adeiladu fflyd o gerbydau nad sy'n ddibynol ar danwydd ffosil.

"Mae ymchwil a wnaed gan yr HSBC yn dangos mai dim ond 31 pwynt gwefru a arienir yn gyhoeddus sydd yna yng Nghymru, o'i gymharu a 2,862 yn Lloegr, 743 yn yr Alban a 185 yng Ngogledd Iwerddon. Golyga hyn dim ond 1 pwynt gwefru cyhoeddus am bob 100,000 o bobl yng Nghymru."

Mae'r map yma yn dangos lleoliadau'r pwyntiau gwefru yn y Deyrnas Gyfunol.

Meddai'r Cyng. ap Gwynfor: “Mae yna gyfle yma i edrych i ddatblygu pwyntiau gwefru ar draws Sir Ddinbych. Mae'n anodd iawn i gymunedau gwledig, megis y cymunedau yr ydw i'n eu cynrychioli, i symud i ffwrdd oddi wrth danwydd ffosil oherwydd fod yr isadeiledd mor affwysol o wael. Gall Cyngor Sir Ddinbych arwain y ffordd a helpu ein cymunedau i symud drosodd at drydan. Byddai hefyd yn chwarae rhan i wireddu un o uchelgeisiau'r Cyngor i leihau ei allyriadau CO2 yn ogystal.”

Oes ganddoch chi gar trydan?

Ydy o'n hawdd i chi deithio trwy ogledd Cymru gyda char trydan? 

A fyddech yn fwy tebygol o brynu car trydan pe byddai yna fwy o bwyntiau gwefru ar gael? 

Ysgrifennwch eich sylwadau isod a rhannwch y dtori gyda'ch ffrindiau.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.