Cyngor Sir yn gwrthwynebu argymhellion Llywodraeth ar gynllun amaeth

 

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cefnogi cynnig i wrthwynebu argymhellion Llywodraeth Cymru ar ddyfodol amaethyddiaeth oherwydd pryderon y byddant yn niweidiol i economi y Sir. 

Cyflwynodd y grwp Plaid Cymru gynnig yn galw ar i Sir Ddinbych "wrthwynebu argymhellion Llywodraeth Cymru tan eu bont yn cyhoeddi asesiadau manwl a thrylwyr o'r effaith potensial ar economi a swyddi yn y sir".

Dywedodd y Cyng. Mabon ap Gwynfor: “Mae'r cynnig yma yn ymwneud ag amaeth yng Nghymru yn dilyn Brexit. Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar y mater gyda phapur o'r enw Brexit a'n Tir. Fel rhan o'r ymgynghoriad maent yn argymell cael gwared ar daliadau uniongyrchol i ffermwyr. Mae nifer fawr o'n ffermwyr yn ddibynol ar y taliadau yma, yn wir mae 80% o ffermwyr da byw yn gwbl ddibynol arnynt er mwyn medru byw a chynnal eu busnes. 

“Pan edrychodd Llywodraeth Cymru ar newid y drefn arianu rhai blynyddoedd yn ol fe wnaethon nhw gyhoeddi papurau manwl ar yr effaith ar ryr economi. Ond y tro yma nid ydynt wedi darparu unrhyw fodeli ar pa effaith y bydd eu cynnigion yn ei gael ar yr economi leol na chenedlaethol. Mae ffermio yn parhau i chwarae rhan bwysig yn ein heconomi yma yn Sir Ddinbych. Mae tua 15% o bobl sydd mewn gwaith yn ward Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch, er engrhaifft, yn gweithio yn y diwydiant amaeth. Mae peryg i'r newidiadau yma gael effaith andwyol ar ein economi, ac mae'n rhaid i ni weld beth yw'r effaith tebygol cyn i'r Llywodraeth weithredu unrhyw newidiadau.

“Rwy'n ddiolchgar i fy nghyd-Gynghorwyr am gefnogi'r cynnig".

Dywedodd y Cyng. Mark Young, Dinbych Isaf, "Mae'r ysgrifennydd Cabinet ei hun wedi dweud nad ydy hi'n gwybod beth fydd effaith Brexit felly pam, ar yr adeg mwyaf anwadal i ffermwyr, ei bod hi wedi mynnu cael ymgynghoriad ar y newidiadau mwyaf radical i'r diwydiant amaethyddol mewn hanner canrif, a hynny pan nad ydym yn gwybod beth fydd pris Brexit; nad ydym yn gwybod beth fydd y telerau masnach; beth fydd y tollau ar fwyd; nac ychwaith pa reoliadau y bydd ffermwyr yn eu hwynebu? Nid ydym chwaith yn gwybod beth fydd yn digwydd os fydd San Steffan yn gwrthwynebu'r cytundeb, nac ychwaith beth fydd y cyllid datblygu fyd ar gael i Gymru o Lundain yn dilyn Brexit.

“Mae hwn yn ddiwydiant anferthol i Sir Ddinbych a gogledd Cymru. Mae nifer o fusnesau yma yn cael budd o'r drefn bresenol. Bydd y newidiadau yma yn tynnu miliynau o bunnoedd allan o'n heconomi, ac yn cael effaith anferthol ar yr iaith. Bydd yn golygu na all ffermwyr Cymru fod yn gystadleuol gyda gweddill gwledydd y Deyrnas Gyfunol nac ychwaith Erwop. Mae'n ddogfen wael a diog." 

Dywedodd y Cyng. Martyn Holland: “Pan nad yw'r ddel derfynol ar Brexit wedi cael ei gytuno; pan nad ydym yn gwybod beth sy'n digwydd; pam fod Llywodraeth Cymru yn gwneud penderfyniadau cyn gwybod beth ydy'r ffugurau a ffeithiau?"

Gallwch weld y drafodaeth yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.